Το ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης που απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν μειωμένη σχολική απόδοση. Τα παιδιά αυτά εμφανίζουν αδυναμία να ανταποκριθούν επαρκώς σε δεξιότητες γραφής/ ορθογραφίας, ανάγνωσης και μαθηματικών συλλογισμών. Με την βοήθεια του προγράμματος αυτού τα παιδιά αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες τους και καλύπτουν τα μαθησιακά τους κενά με την βοήθεια πολυαισθητηριακών μεθόδων παρέμβασης.